AYETULLAH SİSTANİGÜNÜMÜZ ALİMLERİIRAK

AYETULLAH SİSTANİ

1480

Ayetullah Sistani’nin Hayatı

H.K 1349 yılının Rebi’ul evvel ayında imam Rıza’nın (a.s) şereflendirdiği mübarek Meşhed şehri yakınlarında dindar bir ailede; ilim, takva, keramet ve seyyidler ocağında dünyaya geldi. Bu kutsal mekanda faziletler içinde yetişti, olgunlaştı.
Rahmetli Ayetullah Seyyid Hoi’nin minberi, yarım yüzyıl içerisinde İslam düşünce coğrafyasında tüm ilimlerde ve İslamın her alanında; çok değerli, büyük, faziletli pak meyveler vermiştir. Öyle ki; onun eliyle; İslam, ilim ve toplum içinde fedakarlıkla hizmet eden yüzlerce fakih, müçtehit ve değerli alimler yetişmiştir. Bu gün onlardan bir çoğu ilmi merkezlerde, özellikle Necef-i Eşref ve mukaddes Kum şehrinde üstad olarak faaliyetlerini sürdürmekteler. Bazıları ise günümüzde ilmi ve sosyal alanların zirvesinde; eğitim, sosyal hizmetler, mercaiyet ve ümmetin liderliği mesuliyetlerini icra etmekteler.

Bunların içerisinde en önemlisi ve önde geleni üstadımız; “Ayetullah Uzma Seyyid Ali Hüseyni Sistani”dir.
Ayetullah Sistani, rahmetli Ayetullah Hoi’nin ilim, fazilet, ehliyet ve dehalıkta en seçkin öğrencisidir.
Şimdi bu değerli şahsiyetin yaşamına bazı başlıklarla kısaca değineceğiz:
H.K 1349 yılının Rebi’ul evvel ayında imam Rıza’nın (a.s) şereflendirdiği mübarek Meşhed şehri yakınlarında dindar bir ailede; ilim, takva, keramet ve seyyidler ocağında dünyaya geldi. Bu kutsal mekanda faziletler içinde yetişti, olgunlaştı.
İlk ve orta eğitimini (Arab edebiyatı, belagat ilmi, temek akli ve dini ilimler) değerli üstatlar huzurunda tamamladı.
Usul, Fıkıh, akli ilimler ve ilahiyat bilimleri yüksek eğitimini aynı şehirde Muhakkik Mirza Mehdi İsfahani (r.a) gibi değerli üstatların huzurunda tamamladı.

Daha sonra tahsilinin gelişimi, kemali ve bazı değerli alimlerden istifade edebilmek için 1368 (H.K) yılında mukaddes Kum şehri ilim merkezine hicret etti. O günlerde bu ilim merkezi Ayetullah Uzma Seyyid Hüseyin Burucerdi’nin emeği ve mercaiyetinin gölgesinde egitimini sürdürmekteydi.
Ayetullah Seyyid Burucerdi’nin Usul ve Fıkıh dersleri özel bir metot ile tahkik ve tatbik üzere bütün fıkhi hadisler ve islami görüşleri kapsayıcı idi.
Seyyid Ali Hüseyni Sistani, bu kaynaktan yararlanmanın yanı sıra Hadis ve Rical ilminde de kemale erişmiş, Ayetullah Hüccet gibi faziletli, büyük üstatlardan da önemli ölçüde yararlanmıştır.
Seyyid Ali Hüseyni Sistani Dame zilluh 1371 (H.K) yılında Alevi feyzinin kaynağına ulaşmak, Necef-i Eşref’in meşhur, eski ilim merkezinde bulunan üstatlardan da yararlanmak, ilahi kabir ve Peygamber ilminin pak kapısı Hazreti Ali’nin (a.s) yakınında olabilmek için Kum’dan ayrılarak Irak’a gitti.

Ayetullah Sistani’nin Necef’e geldiğini o günlerde, ilim merkezlerinin dersleri; veriminin, coşku ve heyecanın doruğundaydı. Bu fırsatı iyi değerlendirerek bütün gücü ile kendini ilmi esaslara ve fakihliğe verdi. O diyarın büyük, meşhur, tecrübeli üstatlarından çok derin istifadeler etti.
Bu değerli şahsiyet, on yıldan fazla fakih ve müçtehitlerin üstadı Ayetullah Uzma Seyyid Hoi’nin derslerine katıldı ve o günlerde Necef ilim merkezinin değerli büyüğü ve sorumlusu olan Ayetullah Uzma Seyyid Hekim’den de büyük ölçüde yararlandı.
Derslerinde çok titiz, derin görüşlere sahip olmasıyla meşhur olan Ayetullah Uzma Şeyh Hüseyin Hilli’nin huzurunda bir devre bütün Usul derslerini okudu.

Meşhed, Kum ve Necef gibi mukaddes ilim merkezlerinde yıllarca eğitim görerek Usul ve Fıkıh’ta öğrenim ve öğretim de bulunmuş ayrıca bir çok ilim dalında büyük tecrübe, derin ilim sahibi olmuştur.
1381 (H.K) yılında Şeyh Ensari Rahmetullahi Aleyh’in Mekasib’i üzerinden içtihat derslerine başladı bu kaynak üzere yıllarca içtihat dersleri verdi. Daha üst düzeyde içtihat derslerini şerhi unvanı ile Seyyid Muhammed Kazım Tabatabai Yezdi Rahmetullahi Aleyh’in Urvet’ul Vuska’sıyla sürdürdü. Bu dönemde Taharet, Humus, Namaz ve Namazla ilgili bir çok konuda geniş içerikli dersler verdi.
Bu değerli şahsiyet 1384 (H.K) yılının Şaban ayında yüksek içtihat derecesinde Usul dersleri vermeye başladı. Bu dersilerin üçüncü devresini 1411 yılının Şaban ayında tamamladı; Onun derslerinden birçok alim ve fakih yetişti.

İLMİ DEHASI

Ayetullah Uzma Seyyid Ali Sistani, üstatların yetiştiği ilmi merkezlerdeki derslerde hızla parladı.
Ders arkadaşları ve üstatları arasında; araştırma, tahkik, eleştiri, değerlendirme kudretinin kuşatıcılığı, konulara hakim olması, ilmi iradesi, bir çok ilmi konularda özellikle Fıkıh, Usul ve Rical ilmindeki derinliği ve başarısından dolayı tanınıyor ve övülüyordu.
Daha genç yaşta üstadı (Ayetullah Uzma Seyyid Hui) tarafından yazılı olarak içtihat izni alan ender şahsiyetlerdendir. Diğer üstadı olan Hazreti Ayetullah Şeyh Hüseyin Hilli’de içtihat şahadetnamesini 1380 (H.K) yılında yazılı olarak vererek onun faziletlerini, ilmi derinliğini ve üstünlüğünü övmüştür.
Yine aynı yıl içerisinde Fakir, Muhaddis, Rical uzmanı büyük araştırmacı Allame Hacı Ağa Bozorgi Tehrani yazılı olarak verdiği şahadetinde onun Rical ve Hadis’teki ilmi maharetini özellikle belirterek onun yüksek ilim makamını övmüştür.
Şunu da belirtmemiz gerekir ki, bu değerli şahsiyetin ilmi makamının göstergesi olan izin ve şahadetnameleri alması ve bu denli övgülerle şahsiyetinin tanınması, onun henüz otuz yaşını yeni doldurduğu günlere rastlamaktadır.

ESERLERİ

Ayetullah Uzma Sistani otuz dört yıl boyunca üst düzey Fıkıh, Usul ve Rical eğitimi vererek çok büyük hizmetler göstermiştir. Onun bu ilmi cihadı, Fıkhi çabaları ve araştırmalarının meyveleri oldukça fazladır. Bunlardan bazısına işaret edeceğiz.
Daha öncede değindiğimiz gibi Şeyh Ensari (r.a) Mekasib’ini üst düzey dersi olarak verdi, bu öğretimini sona erdirdiği dönemde Taharet, Kaza, Humus, Fıkıh’ın bazı kaide ve bahislerini (Faiz, Takiyye, ilzam, kaidesi … gibi) ders olarak verdi. Bu derslerinin bir kısmı kitap olarak da basıldı. Ayrıca üç devre kamil olarak Usul dersi verdi bu derslerindeki bazı bahisleri kitap olarak yayınlandı. Bu değerli şahsiyetin bazı öğrencileri de üstadlarınının bu derslerini beyan ederek yayınladılar.
Bu değerli üstad, tahkikat ve çalışmalarında çok ciddi, dayanıklı, yorulmak bilmezdi. Bütün bu çalışmaları, eğitimini yanı sıra birçok konularda araştırmalar da bulunmuş ve çok sayıda değerli eserler yazmıştır. Onlardan bir kısmını burada kısaca sıralıyoruz:

1 – Şerhi Urvet’ul Vuska
2 – El Buhus’ul Usuliye
3 – Kitab’ul Kaza
4 – Kitab’ul Bey’i ve’l Hıyarat
5 – Fi’l Libas’il Meşkuk fihi
6 – Fi Kaidet’il Yed
7 – Fi Salat’il Misafir
8 – Fi Kaidet’il Tecavüz ve’l Firag
9 – El Kıble
10 – Et Takiyye
11 – Kaidet’ul ilzam
12 – İçtihat ve Taklit
13 – Fevaid’ul Ğareviyye
14 – Er Riba
15 – Hücciyetu Merasili Ibn – i Ebi Umeyr
16 – Nakdi Risalet’u Tashih’il Esanid’il Erdebili
17 – Şerhi Meşiyet’ut Tehzibeyn
18 – Kaidet’il Kur’a
19 – Tarihi Tedvini’il Hadis fi’l İslam
20 – Fevaid’ul Fıkhiyye
21 – Risalet’un fi Hukmi ma iza … ihtilaf’ul
22 – Müctehidan’il Mutasaviyan Fi’l Fetva
Ayrıca ilmihal kitabı olan “Tevzih’il Mesail” kitabı Türkçe de olmak üzere bir çok dilde yayınlanmıştır.

Etiketler

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı