B

BİLAL BİN SAD

Peygamber efendimizin arkadaşlarının yetiştirdiği âlim ve velîlerden. Âlim, vâiz, velî ve kârî, Kur’ân-ı kerîm hâfızı bir zât. İsmi, Bilâl bin Sa’d bin Temîm el-Eş’ârî olup, künyesi Ebû Amr’dır. Ebû Zûr’a da denildi. Şam’da bulundu. Doğum târihi belli değildir. Babası Sa’d bin Temim, Eshâb-ı kirâmdandır. Babasının yanında yetişti ve babasından, hazret-i Bilâl, hazret-i Muâviye, Ebüdderdâ, İbn-i Ömer, Câbir’den ve daha birçok Eshâb-ı kirâmdan hadîs-i şerîf rivâyet etti. Kendisinden ise Evzâî, Saîd bin Abdülazîz, Atâ bin Ebî Rebâh, İbn-i Sa’d gibi birçok zâtlar hadîs-i şerîf naklettiler. Âlimler, Bilâl bin Sa’d’ın sika, güvenilir olduğunu söyleyerek; “Basra’da Hasan-ı Basrî ne ise, Şam’da da Bilâl bin Sa’d odur.” dediler. Her gün ve gece bin rekat namaz kılardı. 737 (H. 120) senesinde vefât etti.

Bilâl bin Sa’d, bir gün Ankebût sûresinden; “Muhakkak ki benim arzım (yeryüzü) geniştir. O halde yalnızca bana ibâdet edin.” meâlindeki 56. âyetini okudu ve; “Bulunduğunuz yerde fitnelerin yayıldığını görürseniz, o yerden başka yerlere gidiniz. Çünkü yeryüzü çok geniştir.” buyurdu.

Bir sene yağmur yağmıyordu. Halk ile yağmur duâsına çıktı. İnsanlara karşı; “Ey insanlar! Hepiniz günahkâr olduğunuzu îtirâf eder misiniz?” diye sordu. Onlar; “Evet, hepimiz günâhkârız. Günâhlarımız çok, hepsine tövbe ettik.” dediler. Bunun üzerine Allahü teâlâya şöyle duâ etti: “Yâ Rabbî! Kur’ân-ı kerîmde meâlen; “İhsân edip doğru söyleyenlerin duâsını kabûl ederim.” buyuruyorsun. Biz, çok günâhlarımızın bulunduğunu îtirâf edip, doğruyu söyledik ve tövbe ettik. Bizi affet ve bize yağmur ihsân et!”. Biraz sonra yağmur yağmaya başladı.

Hazret-i Bilâl bin Sa’d’ın bir oğlu gazâda şehîd oldu. Bir kimse gelip; “Vefât eden oğlunuzda 20 dînâr alacağım vardı.” dedi. Gelen kimseye; “Buna dâir bir şâhidiniz veya elinizde bir yazınız var mı?” diye sordu. O kimse; “Yok.” dedi. “Peki bunun için yemin eder misiniz?” buyurdu. O kimse; “Yemin ederim.” deyince, yemin etmesini istemeden 20 dînârı verdi ve; “Eğer doğru söylüyorsan oğlumun borcunu ödemiş olurum; yalan söylüyorsan sadakam olur.” buyurdu.

Bilâl bin Sa’d buyururdu ki:

“Günâhlar gizli olarak işlenirse bunun zararı, günâhı işleyenleredir. Lâkin açıktan işleniyor ve buna mâni olunmuyorsa, bunun zararı herkesedir.”

“Bir insanın iyiliklerini hatırlayıp, günâhlarını unutması gururdandır. Günâhların ne kadar küçük olduğunu değil, bu günâhı Allahü teâlânın huzûrunda işlediğini düşünmek lâzımdır.”

“Allahü teâlâ bize, haramlardan, şüphelilerden, hattâ şüphelilere düşmemek için ihtiyatlı olup, mübahların çoğundan sakınmayı emrediyor. Biz ise, aşırı derecede dünyâyı sever, ona bağlanırız. Bu; günâh olarak, bize yeter.”

“Allahü teâlânın emirlerini hatırlatan, nasîhat eden bir kardeşin, sana altın hediyye edenden daha hayırlıdır.” Böyle birini bulunca; “Ey kardeşim! Bende bir kusur var mıdır? Lütfen bildir de düzeltmeye çalışayım.” demelidir.

“Bir insan kendisinin medhi yapıldığı zaman, bu medh ve öğmeler kendisine iyi gelmiyorsa ne iyi… Ama bunları duyunca seviniyorsa zarardadır.”

“Üç kimsenin hiçbir ibâdeti kabûl olmaz. Müşrik, kâfir ve râî” “Râî kimdir?” diye sordular. Dîn-i İslâmın bildirdiği hükümleri bırakıp, kendi re’yi, görüşü ile amel eden kimsedir.” buyurdular.

“Bir kimse müslümânım dediği zaman Allahü teâlâ onun ameline bakmadan bırakmaz. Amel ettiği vakit verâ yâni şüphelilerden sakınmasına bakar. Verâ sâhibi olunca da niyetine bakar. Niyeti hâlis, Allah rızâsı için ise, artık diğer kusurlarını Allahü teâlâ düzeltir.”

“Günâhın küçüklüğüne bakma. Fakat kime karşı âsî olduğuna bak.”

“Bir kimsenin münâzara ve muhâlefet yaptığını, sâdece kendi görüşünü beğendiğini, ısrarlı bir tutum içerisinde olduğunu görürsen; hüsrânın tamam olduğunu bil.”

“Ey ebedî yolun yolcuları! Sizler, yok olmak için yaratılmadınız. Sizler, sâdece bir evden, bir eve göç edersiniz. Nitekim siz, sulblerden rahimlere, buradan dünyâya, dünyâdan kabirlere, kabirlerden mevkif denilen mahşer meydanına, oradan da ebedî Cennet’e veya Cehennem’e gidersiniz.”

EY İNSANLAR!

Bilâl bin Sa’d bir kimseye; “Ölmek ister misin?” diye sordu. O kimse; “Hayır efendim. Ben biraz daha yaşayıp iyi amel yapmak, ondan sonra ölmek istiyorum.” dedi. Hazret-i Bilâl bin Sa’d; “Hem ölmek istemiyorsun hem de iyi amel yapmıyorsun. O halde senin hâlin dünyâya bağlanmış olmağı gösteriyor.” buyurdu.

Bilâl bin Sa’d bir vâzında şöyle anlattı: “Ey insanlar! Allahü teâlâdan korkun. Sizin için O’ndan başka bir yardımcı yoktur.

Kıyâmet günü herkesin hesâbı görülür. Cennet ehli Cennet’e ve Cehennem ehli Cehennem’e yerleştirildikten sonra Allahü teâlâ meleklere, Cehennem’den iki kişi çıkarıp getirmelerini emreder. Allahü teâlâ meleklerin getirdiği iki kişiye; “Yerleriniz nasıldır?” diye suâl eder. Onlar; “Yâ Rabbî! Yerimizden daha zor yer yoktur.” derler. Allahü teâlâ buyurur ki:

“Bunlar sizin işlediğiniz hatâların bedelidir. Ben aslâ, kimseye zulmetmem. Şimdi siz yerlerinize dönünüz.” Bunun üzerine o iki kişiden birisi koşarak, diğeri de bir adım atıp geri dönerek yürürler. Allahü teâlâ, meleklere bu kimseleri tekrar huzûra getirmesini emreder. Bunlar, tekrar huzûra getirilince, Allahü teâlâ, koşarak gidene, böyle gitmesinin sebebini sorar. O kimse; “Yâ Rabbî! Her şeyi daha iyi bilen sensin. Ben dünyâda iken senin emirlerine uymakta gevşek davrandığım için Cehennem’i hak ettim. Emrine tekrar muhâlefet etmemek için; “Yerlerinize dönünüz!” emrinden sonra, yerime gitmek için koşmaya başladım.” Allahü teâlâ, ikinci kimseye de suâl eder ki: “Niçin bir adım atıp, sonra geri dönüp bakardın?” O kimse de; “Yâ Rabbî! Sen her şeyi en iyi bilensin. Zannettim ki, Allahü teâlâ Cehennem’den çıkardıktan sonra, tekrar Cehennem’e göndermez. Onun için her adımda dönüp dönüp bakardım.” der. Allahü teâlâ buyurur ki: “Ben kulumun zannettiği gibiyim. Bu iki kulumu da Cennet’e götürün!” O iki kimseCennet’e kavuşur.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı