A

 • Photo of AZİZ MAHMUT HÜDAİ

  AZİZ MAHMUT HÜDAİ

  Anadolu’da yetişen büyük velîlerden. 1541 (H.948) yılında Şereflikoçhisar’da doğdu. Bursa’da Muhammed Üftâde hazretlerinden feyz aldı. 1598 (H.1007) de Üsküdar’da câmi…

  Devamını Oku »
 • Photo of ALİ HAYDAR EFENDİ

  ALİ HAYDAR EFENDİ

  İstanbul-Fâtih-Çarşamba’daki Şeyh İsmet Efendi Dergahının son şeyhi. İsmi, Ali Haydar olup, babası Şerîf Efendidir. Ahıskalı Ali Haydar Efendi diye meşhûr…

  Devamını Oku »
 • Photo of ALEADDİN-İ ATTAR

  ALEADDİN-İ ATTAR

  Buhârâ’da yetişen en büyük velîlerden. İnsanları Hakk’a dâvet eden, onlara doğru yolu gösterip hakîkî saâdete kavuşturan ve kendilerine “Silsile-i aliyye”…

  Devamını Oku »
 • Photo of ALDULGAFUR HALİDİ MÜŞAHİDİ

  ALDULGAFUR HALİDİ MÜŞAHİDİ

  Büyük İslâm âlimi ve evliyâ. Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî hazretlerinin halîfelerinden. İsmi, Abdülgafûr’dur. Hazret-i Hüseyin efendimizin soyundan olup, seyyiddir. Hâlidî, Müşâhidî…

  Devamını Oku »
 • Photo of AKŞEMSEDDİN

  AKŞEMSEDDİN

  İstanbul’un mânevî fâtihi, büyük âlim, üstad, hekim ve velî. Asıl ismi Muhammed bin Hamzâ, lakabı Akşeyh’tir. Evliyânın büyüklerinden Şihâbüddîn Sühreverdî’nin…

  Devamını Oku »
 • Photo of AHMET YESEVİ

  AHMET YESEVİ

  Türkistan’da yetişen büyük velîlerden. İsmi, Ahmet bin İbrâhim bin İlyâs Yesevî olup, Pîr-i Türkistan, Hazret-i Türkistan, Hazret-i Sultan, Hâce Ahmet,…

  Devamını Oku »
 • Photo of AHMED GAZALİ

  AHMED GAZALİ

  İran’da yetişen evliyânın büyüklerinden ve fıkıh âlimi. İsmi Ahmed, Künyesi Ebü’l-Feth, lakabı Arif’tir. Babasının ismi Muhammed’dir. Büyük âlim İmâm-ı Gazâlî’nin…

  Devamını Oku »
 • Photo of AHMED BİN HANBEL

  AHMED BİN HANBEL

  Velîlerin büyüklerinden ve Ehl-i sünnetin amelde dört hak mezhebinden biri olan Hanbelî mezhebinin imâmı. Künyesi, Ebû Abdullah’tır. 780 (H.164) senesinde…

  Devamını Oku »
 • Photo of ABDÜLKADİR GEYLANİ

  ABDÜLKADİR GEYLANİ

  Evliyânın büyüklerinden. Künyesi, Ebû Muhammed’dir. Muhyiddîn, Gavs-ül-a’zam, Kutb-i Rabbânî, Sultân-ul-evliyâ, Kutb-i a’zam gibi lakabları vardır. İran’ın Geylân şehrinde 1078 (H.471)de…

  Devamını Oku »
 • Photo of ABDÜLEHAD

  ABDÜLEHAD

  Hindistan evliyâsından. İsmi, Abdülehad bin Zeynelâbidîn’dir. Hazret-i Ömer’in neslindendir. 1520 (H.927) senesinde doğdu. 1598 (H.1007) senesinde Serhend’de vefât etti. Kabri…

  Devamını Oku »
 • Photo of ABDÜLEHAD SERHENDİ

  ABDÜLEHAD SERHENDİ

  Hindistan’da yetişen evliyânın büyüklerinden. İmâm-ı Rabbânî hazretlerinin üçüncü oğlu olan Muhammed Saîd Fârûkî’nin beşinci oğludur. “Hazret-i Vahdet” lakabıyla, kardeşleri arasında…

  Devamını Oku »
 • Photo of ABDÜLEHAD NURİ

  ABDÜLEHAD NURİ

  İstanbul’da yetişen büyük velîlerden. İsmi Abdülehad Nûrî bin Muslîhuddîn Mustafa Safâî bin İsmâil bin Ebü’l-Berekât, künyesi Ebü’l-Mekârim’dir. 1594 (H.1003) veya…

  Devamını Oku »
 • Photo of ABDURRAHMAN TAFSUNCİ

  ABDURRAHMAN TAFSUNCİ

  Meşhûr velîlerden. Künyesi Ebû Muhammed’dir. Tafsûnc veya Tagsûnc denilen yerde yerleştiği için Tafsuncî nisbesi ile meşhur oldu. Tafsûnc Bağdâd’a bağlı…

  Devamını Oku »
 • Photo of ABDURRAHMAN MAĞRİBİ

  ABDURRAHMAN MAĞRİBİ

  Büyük velîlerden. İsmi Abdurrahmân bin Ahmed bin Muhammed bin Abdurrahmân bin Ahmed el-İdrisî’dir. Hazret-i Hasan soyundan olup, şerîflerdendir. 1614 (H.1023)…

  Devamını Oku »
 • Photo of ABDURRAHMAN BİN MUHAMMED ES-SEKKAF

  ABDURRAHMAN BİN MUHAMMED ES-SEKKAF

  On dördüncü yüzyılda Suriye’de yetişen velîlerden. İsmi, Abdurrahmân bin Muhammed’dir. Hâllerini gizlediği için Sekkâf lakabıyla anılmıştır. 1338 (H.739) senesinde Hadramût…

  Devamını Oku »
 • Photo of ABDURRAHMAN BİN ALİ SEKKAF

  ABDURRAHMAN BİN ALİ SEKKAF

  Evliyânın meşhurlarından. İsmi Abdurrahmân bin Ali bin Ebî Bekr bin Abdurrahmân es-Sekkâf’tır. 1446 (H.850) senesinde Terîm şehrinde doğdu. 1517 (H.923)’de…

  Devamını Oku »
 • Photo of ABDURRAHMAN ARVASİ

  ABDURRAHMAN ARVASİ

  Anadolu’da yetişen büyük âlim ve velîlerden. Seyyiddir, yâni hazret-i Hüseyin’in evlâdındandır. İsmi, Abdurrahmân, babasının ismi Seyyid Abdullah’tır. Âlim-i Arvâsî, Kutb-i…

  Devamını Oku »
 • ABDURRAHİM ARVASİ

  Osmanlılar zamânında Anadolu’da yetişen velîlerden. Seyyid Abdullah Arvâsî hazretlerinin oğludur. Hazret-i Hüseyin soyundan olup seyyiddir. Nesebi, Abdurrahîm bin Abdullah bin…

  Devamını Oku »
 • Photo of ABDULVAHİD-İ LAHORİ

  ABDULVAHİD-İ LAHORİ

  Hindistan’daki evliyânın büyüklerinden. İsmi Abdülvâhid’dir. Lahor şehrinden olduğu için Lâhorî nisbet edildi. Doğum ve vefât târihleri bilinmemektedir. Evliyânın gözbebeği İmâm-ı…

  Devamını Oku »
 • Photo of ABDULVAHİD BİN ZEYD

  ABDULVAHİD BİN ZEYD

  Meşhûr hadîs, fıkıh âlimi ve evliyânın büyüklerinden. Tebe-i tâbiînden olup, Basra’da yaşamıştır. Künyesi Ebû Beşr el-Basrî’dir. Doğum ve vefât târihleri…

  Devamını Oku »
Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı