E

 • Photo of TAC`ÜL ARİFİN (EBUL VEFA)

  TAC`ÜL ARİFİN (EBUL VEFA)

  Evliyânın büyüklerinden olup seyyiddir. Künyesi Ebü’l-Vefâ, ismi Muhammed, lakabı Tâc-ül-Ârifîn’dir. Kakis diye de anılır. Seyyid Ebü’l-Vefâ 1026 (H.417) senesi Receb…

  Devamını Oku »
 • Photo of EYYUB-İ SAHTİYANİ

  EYYUB-İ SAHTİYANİ

  Yedinci ve sekizinci asırlarda yaşamış velîlerden ve Tâbiînin büyüklerinden. Hadîs ve fıkıh âlimlerinden olup, ismi Eyyûb bin Ebî Temîme el-Keysân’dır.…

  Devamını Oku »
 • Photo of EVZAİ

  EVZAİ

  Tebe-i tâbiînden meşhur fıkıh âlimi ve velîlerden. İsmi, Abdurrahmân bin Amr bin Muhammed’dir. Künyesi Ebû Amr’dır. 707 (H.88) senesinde Ba’lebek’te…

  Devamını Oku »
 • Photo of EŞREFOĞLU RUMİ

  EŞREFOĞLU RUMİ

  Anadolu’da yaşayan büyük velîlerden, şâir. İsmi Abdullah olup, babasınınki Eşref’dir. Babasının ismi ile şöhret buldu. Babası, Mısır’dan İznik’e göç etti.…

  Devamını Oku »
 • Photo of ESKİCİ MEHMED DEDE

  ESKİCİ MEHMED DEDE

  Anadolu velîlerinden. On altıncı yüzyılın sonunda ve on yedinci yüzyılın başında yaşamıştır. Pamuklu bez ticâretiyle meşgûl olduğu için Eskici Mehmed…

  Devamını Oku »
 • Photo of ESAD İLERİ EFENDİ

  ESAD İLERİ EFENDİ

  Kurtuluş Savaşının mücâhid gâzilerinden. 1882 (H.1299) yılında Gümülcine’de doğdu. 1957 (H.1377)de İzmir’de vefât etti. Küçük yaştan îtibâren mükemmel bir tahsil…

  Devamını Oku »
 • Photo of ESAD EFENDİ

  ESAD EFENDİ

  Son devir, Kelâmî Dergâhı postnişînlerinden. İsmi Muhammed Es’ad olup, babasının ismi Muhammed Saîd’dir. 1848 (H.1264) senesinde Mûsul’un Erbil kasabasında doğdu.…

  Devamını Oku »
 • Photo of EMİR-İ ÇİN ŞEYH OSMAN EFENDİ

  EMİR-İ ÇİN ŞEYH OSMAN EFENDİ

  Şeyh Ahmed Yesevî hazretlerinin halîfelerinden. Lakabı Şerefüddîn olup, babasının adı Muhammed’dir. Emirci Sultan adı ile de anılmaktadır. Doğum târihi bilinmemektedir.…

  Devamını Oku »
 • Photo of EMİR SULTAN

  EMİR SULTAN

  Osmanlıların kuruluş devrinde Bursa’da yaşayan büyük velî. İsmi Muhammed, lakabı Şemsüddîn’dir. Babasının adı Ali’dir. 1368 (H.770) senesinde Buhârâ’da doğdu. Soyu,…

  Devamını Oku »
 • Photo of EMİR HÜSREV DEHLEVİ

  EMİR HÜSREV DEHLEVİ

  Hindistan’da yetişen büyük velîlerden. Künyesi Ebü’l-Hasan, lakabı Azimüddîn’dir. Babası Seyfeddîn Emir Mahmûd Şemsî, o devrin mühim simâlarından idi. Laçin beylerinden…

  Devamını Oku »
 • Photo of EMİR HAYALİ ÇELEBİ

  EMİR HAYALİ ÇELEBİ

  Mısır’da yetişen evliyâ ve şâirlerden. Meşhûr velî İbrâhim Gülşenî hazretlerinin oğlu ve halîfesidir. İsmi Ahmed, lakabı Şemseddîn, künyesi Ebü’s-Safâ olup,…

  Devamını Oku »
 • Photo of EMİR AHMEDİ BUHARİ

  EMİR AHMEDİ BUHARİ

  İstanbul’un büyük velîlerinden. Buhârâlı olup Peygamber efendimizin torunlarındandır. Tasavvuf yolunda yükseldi. İstanbul Fâtih’de yıllarca talebe yetiştirdi. 1516 (H.922) senesinde vefât…

  Devamını Oku »
 • Photo of EMANULLAH LAHORİ

  EMANULLAH LAHORİ

  Hindistan’da yetişen âlimlerin ve velîlerin büyüklerinden. İsmiMevlânâ Emânullah, nisbeti Lâhorî’dir. Doğum ve vefât tarihleri belli değildir. On yedinci asrın ortalarında…

  Devamını Oku »
 • Photo of EL-YUNEYNİ

  EL-YUNEYNİ

  Evliyânın büyüklerinden. İsmi Abdullah bin Abdülazîz bin Ca’fer el-Yuneynî’dir. Künyesi Ebû Osman’dır. Doğum târihi bilinmemekle berâber 1136 (H.530) senesinden sonra…

  Devamını Oku »
 • Photo of EDEBALİ

  EDEBALİ

  Osmanlı Devletinin kuruluşunda hizmeti geçen büyük İslâm âlimi. Osman Gâzinin kayınpederi ve hocası. Karaman civârında 1206 (H.603) yıllarında doğduğu tahmin…

  Devamını Oku »
 • Photo of EBÜSSÜ’UD EBÜ’L-AŞAİR EL-BAZİNÎ

  EBÜSSÜ’UD EBÜ’L-AŞAİR EL-BAZİNÎ

  Mısır’ın büyük velîlerinden. Babasının ismi Şâbân, dedesinin ismi ise Tayyib’dir. Künyesi Ebüssü’ûd olup, asıl ismi kaynaklarda zikredilmemektedir. Bâzin denilen yerde…

  Devamını Oku »
 • Photo of EBU-L HÜSEYİN NURİ

  EBU-L HÜSEYİN NURİ

  Bağdât’ın büyük velîlerinden. Onuncu yüzyılda yaşadı. İsmi, Ahmed bin Muhammed’dir. Babası Horasan’ın Bağşûr veya Bağ şehrinden olduğu için “İbn-i Bagavî”…

  Devamını Oku »
 • Photo of EBU-L HAYR FARUKİ

  EBU-L HAYR FARUKİ

  Hindistan’ın büyük velîlerinden. İsmi Abdullah olup, babasınınki Şah Muhammed Ömer’dir. Lakabı Muhyiddîn’dir. Çırağ-ı Nebevî ismi ile de meşhurdur. Dedesi, büyük…

  Devamını Oku »
 • Photo of EBU-L HAYR EL-AKTA

  EBU-L HAYR EL-AKTA

  Büyük velîlerden. İsmi Abbâd bin Abdullah, künyesi Ebü’l-Hayr, lakabı el-Akta’dır. Aslen Mağripli olup doğum târihi bilinmemektedir. Sonradan Şam sâhil beldelerinden…

  Devamını Oku »
 • Photo of EBU-L HASAN-I ŞAZİLİ

  EBU-L HASAN-I ŞAZİLİ

  On ikinci yüzyılda Kuzey Afrika’da yetişen büyük velîlerden. Şâziliyye adı verilen tasavvuf yolunun kurucusudur. İsmi, Ali bin Abdullah bin Abdülcebbâr,…

  Devamını Oku »
Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı