H

 • İBN-İ ARİF

  Endülüs evliyâsının büyüklerinden. Kırâat ve Mâlikî mezhebi fıkıh âlimi. İsmi Ahmed bin Muhammed, künyesi Ebü’l-Abbas’dır. Mağrib’den gelip Endülüs’e yerleşen Berberîlerden…

  Devamını Oku »
 • HUZEYFETÜL MERAŞİ

  Sekizinci ve dokuzuncu yüzyıllarda yaşamış meşhur velîlerden. İsmi, Huzeyfe, lakabı Sâdüddîn’dir. Babasının ismi, Katâde’dir. Şam civârında bulunan Mer’âş denilen şehirden…

  Devamını Oku »
 • HOCAZADE

  Fâtih Sultan Mehmed devri Osmanlı âlimlerinin en büyüklerinden. İsmi Mustafa bin Yûsuf bin Sâlih, künyesi Hocazâde’dir. Bursa’da doğdu. Doğum târihi…

  Devamını Oku »
 • HOCA SADEDDİN EFENDİ

  Yirmi ikinci Osmanlı şeyhülislâmı. Hoca Efendi diye ün kazanan kâmil bir ilim adamı, devrindeki ulemânın kutbu ve velî. İsmi, Sâdeddîn’dir.…

  Devamını Oku »
 • HIZIR ÇELEBİ (HIZIR BEY)

  Osmanlı evliyâ ve âlimlerinin büyüklerinden. İsmi, Hızır Çelebi bin Celâleddîn’dir. Nasreddîn Hoca’nın torunlarındandır. 1407 (H.810) senesi Rebî’ul-evvel ayının birinde Eskişehir’e…

  Devamını Oku »
 • HIFNİ (HAFNAVİ)

  Mısır’ın meşhûr velîlerinden. İsmi Muhammed bin Sâlim bin Ahmed Hıfnî (Hafnâvî)’dir. Lakabı Şemseddîn Ebü’l-Mekârim Halvetî el-Mısrî eş-Şâfiî’dir. 1690 (H.1101) senesinde…

  Devamını Oku »
 • HAYAT BİN KAYS EL HARRANİ

  Harrân’da yetişen evliyânın büyüklerinden, âriflerin ileri gelenlerinden. Nesebi; Hayât bin Kays bin Kahhâl bin Sultan el-Ensârî el-Harrânî’dir. Urfa’ya bağlı Harrân…

  Devamını Oku »
 • HATTAT HAFIZ OSMAN EFENDİ

  Osmanlı Devletinde yetişen âlim, velî ve büyük hattatlardan. 1642 (H.1052) senesinde İstanbul’da doğdu. Babası, HasekiCâmiinin müezzini Ali Efendi idi. Zamânının…

  Devamını Oku »
 • HATİM-İ ESAM

  Evliyânın büyüklerinden. Adı Hâtim bin Anvân bin Yûsuf el-Esam, künyesi Ebû Abdurrahmân’dır. Belh’te doğmuştur. Doğum târihi belli değildir. Hâtim-i Esam,…

  Devamını Oku »
 • HASAN-I BASRİ

  Tâbiînin ve bu devirdeki evliyânın en büyüklerinden. İsmi, Hasan bin Ebi’l-Hasan Yesâr’dır. Künyesi Ebû Muhammed ve Ebû Saîd’dir. Aslen Basralı…

  Devamını Oku »
 • HASAN SEZAİ

  İslâm âlimlerinden ve evliyânın büyüklerinden. İsmiHasan bin Ali, mahlası Sezâî’dir. Tasavvufta Gülşenî yoluna mensûb idi. 1669 (H.1080) yılında Gördes’de doğdu.…

  Devamını Oku »
 • HASAN HÜSAMEDDİN UŞAKİ

  Evliyânın büyüklerinden ve Uşâkîlik tarîkatının kurucusu. İsmi Hasan, lakabı Hüsâmeddîn’dir. 1475 (H.880) senesinde Buhârâ’da doğdu. Soyu hazret-i Hüseyin’e ulaşır. Hacı…

  Devamını Oku »
 • HASAN HİLMİ EFENDİ

  On dokuzuncu yüzyıl Anadolu velîlerinden. İsmi Hasan Hilmi olup, babasıAbdullahÜmmî, dedesi Hasan Efendidir. 1825(H.1240) senesinde Kastamonu iline bağlı Azdavay ilçesinde…

  Devamını Oku »
 • HASAN CAN

  Yavuz Sultan Selîm Hanın nedîmi, sohbet arkadaşı ve velî. Tâcü’t-Tevârih kitabının müellifi Şeyhülislâm Hoca Sâdeddîn Efendinin babasıdır. 1490 (H.896) senesinde…

  Devamını Oku »
 • HASAN BİN ALİ ASKERİ(11. İMAM)

  Bağdât’ta yaşamış olan evliyânın büyüklerinden. Peygamber efendimizin sallallahü aleyhi ve sellem soyundan olup, seyyiddir. On iki imâmın on birincisidir. İsmi,…

  Devamını Oku »
 • HASAN ADLİ EFENDİ

  İstanbul’un büyük velîlerinden. İsmi Hasan, babasınınki Muhammed’dir. Doğum târihi belli değildir. Rumeli’de İştib kasabasında doğdu. KünyesiEbü’l-Mütekellim’dir. İlk tahsîlini babasının yanında…

  Devamını Oku »
 • HARİS EL-MUHASİBİ

  Evliyânın büyüklerinden. İsmi Hâris bin Esed, künyesi Ebû Abdullah’tır. Nefsini çok hesâba çekmesi sebebiyle Muhâsibî denilmiştir. 857 (H.243)’de Bağdât’ta vefât…

  Devamını Oku »
 • HAMUDÜDDİN-İ NAGURİ

  Muînüddîn-i Çeştî’nin talebelerinin büyüklerinden. İsmi Hamîdüddîn, künyesiEbû Ahmed, lakabıSultân-ı târikîn’dir. Sa’îdî, Nâgûrî, Şevâlî diye de tanınır. Cennet’le müjdelenmiş Aşere-i mübeşşereden…

  Devamını Oku »
 • HAMMAD BİN MÜSLİM DEBBAD

  Bağdât’ta yetişen büyük velîlerden. Seyyid Abdülkâdir-i Geylânî’nin tasavvuf ilmini öğrendiği hocalarındandır. Aslen Şamlı olup, hayâtı Bağdât’ta geçti. Doğum târihi bilinmemektedir.…

  Devamını Oku »
 • HAMDUN-İ KASSAR

  Fıkıh, hadîs ve tasavvuf âlimlerinden. İsmi Hamdûn bin Ahmed Kassâr en-Nişâbûrî, künyesi Ebû Sâlih’tir. Evliyânın büyüklerinden olup, vecîz sözleri, tatlı…

  Devamını Oku »
Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı