İ

 • Photo of İZZEDDİN TÜRKMANİ

  İZZEDDİN TÜRKMANİ

  Büyük velîlerden. İsmi, Mahmûd bin Mevdûd bin Ahmed, künyesi Ebü’l-Hasan, lakabı İzzeddîn’dir. Soyu, Mısır hâkimi Aybek Türkmânî’ye ulaşır. Mısır’da doğdu.…

  Devamını Oku »
 • Photo of İSMAİL HAKKI BURSEVİ

  İSMAİL HAKKI BURSEVİ

  Anadolu’da yetişen büyük velîlerden. Babası Mustafa Efendi, aslen İstanbulludur. Mustafa Efendi, 1650 (H.1061) senesinde İstanbul Esir Hanında çıkan büyük bir…

  Devamını Oku »
 • Photo of İMAM-I RABBANİ

  İMAM-I RABBANİ

  Hindistan’da yetişen en büyük velî ve âlim. Âriflerin ışığı, velîlerin önderi, İslâmın bekçisi, müslümanların baştâcı, müceddid, müctehid ve İslâm âlimlerinin…

  Devamını Oku »
 • Photo of İMAM-I AZAM EBU HANİFE

  İMAM-I AZAM EBU HANİFE

  Tâbiînden. İslâm âleminde Eshâb-ı kirâmdan sonra yetişen evliyânın ve âlimlerin en büyüklerinden. Ehl-i sünnetin reisi ve Hanefî mezhebinin kurucusudur. İsmi,…

  Devamını Oku »
 • Photo of İMAM EFENDİ

  İMAM EFENDİ

  Harput’ta yetişen meşhur velîlerden. 1858 (H.1274)’de Erzurum’da doğdu. Kars’ta üçüncü tabur imâmlığı yapması sebebiyle İmâm Efendi lakabıyla tanındı. Asıl ismi,…

  Devamını Oku »
 • Photo of İBRAHİM TENNURİ

  İBRAHİM TENNURİ

  Anadolu’da yetişen büyük velîlerden. İsmi İbrâhim olup, Tennûrî diye meşhûr olmuştur. Sivaslı olduğu bilinen İbrâhim Tennûrî hazretlerinin, doğum târihi bilinmemektedir.…

  Devamını Oku »
 • Photo of İBRAHİM HAVVAS

  İBRAHİM HAVVAS

  Evliyânın büyüklerinden. İsmi, İbrâhim bin İsmâil el-Havvâs, künyesi Ebû İshak’tır. Cüneyd-i Bağdâdî hazretlerinin talebelerinden olup, Ebû Câfer Huldî ve Sürvân-ı…

  Devamını Oku »
 • Photo of İBRAHİM HAKKI ERZURUMİ

  İBRAHİM HAKKI ERZURUMİ

  Anadolu’da yaşayan evliyânın ve âlimlerin büyüklerinden. Babası Osman Efendi de velî bir zâttı. İbrâhim Hakkı 1703 (H.1115) senesinde Erzurum’un Hasankale…

  Devamını Oku »
 • Photo of İBRAHİM GÜLŞENİ

  İBRAHİM GÜLŞENİ

  Evliyânın büyüklerinden. İsmi, İbrâhim bin Muhammed bin İbrâhim bin Şehâbeddîn bin Aydoğmuş bin Gündoğmuş bin Oğuz Atâ’dır. Lakabı Gülşenî olup,…

  Devamını Oku »
 • Photo of İBRAHİM EFENDİM (AŞÇI DEDE)

  İBRAHİM EFENDİM (AŞÇI DEDE)

  Erzincan velîlerinden. İsmi İbrâhim bin Halil bin Muhammed Ali Bey’dir. 1828 (H.1244) senesinde İstanbul’da Kandilli’de doğdu. Bir hac seferinde Medîne’de…

  Devamını Oku »
 • Photo of İBRAHİM EFENDİ (MEVLANA SEYYİD İBRAHİM)

  İBRAHİM EFENDİ (MEVLANA SEYYİD İBRAHİM)

  On beş ve on altıncı asırlarda Anadolu’da yetişen İslâm âlimlerinden ve evliyânın büyüklerinden. İsmi, Mevlânâ Seyyid İbrâhim bin Muhammed bin…

  Devamını Oku »
 • Photo of İBRAHİM DESUKİ

  İBRAHİM DESUKİ

  Mısır’da yetişen büyük velîlerden. İsmi, İbrâhim bin Ebü’l-Mecîd, lakabı Burhâneddîn’dir. Seyyiddir. 1235 (H.633) senesinde Mısır’da Nil Nehri batısında Desûk köyünde…

  Devamını Oku »
 • İBRAHİM BİN EDHEM

  Dünyayı yamamak için parçalarız dini biz; Sonra ne din kalır elde, ne yama diktiğimiz Tâbiînin meşhûr âlimlerinden ve evliyânın büyüklerinden.…

  Devamını Oku »
 • İBN-İ VEFA (ALİ BİN MUHAMMED)

  Evliyânın meşhûrlarından. İsmiAli, babasınınki Muhammed’dir. Nisbeleri El-Kuraşî, El-Ensârî olup, künyesi Ebü’l-Hasan’dır. İbn-i Vefâ ismiyle meşhûr olmuştur. Tefsîr, fıkıh, tasavvuf ve…

  Devamını Oku »
 • İBN-İ ÜSTAD-ÜL AZAM

  Yemen’in meşhûr velîlerinden. İsmi Abdullah bin Alevî ibni Üstad-ül-A’zam olup seyyiddir. 1240 (H.638) senesinde doğdu. 1330 (H.731)’da vefât etti. Babasından…

  Devamını Oku »
 • Photo of İBN-İ SEMMAK

  İBN-İ SEMMAK

  Evliyânın büyüklerinden. İsmi Muhammed bin Sabih, künyesi Ebü’l-Abbâs’tır. İbn-i Semmâk lakabı ile meşhur oldu. Kûfelidir. Doğum târihi bilinmemektedir. 799 (H.183)…

  Devamını Oku »
 • İBN-İ NÜCEYD

  Onuncu yüzyılda yaşamış büyük velîlerden. İsmi İsmâil bin Nüceyd bin Ahmed bin Yûsuf es-Sülemî. Künyesi Ebû Amr’dır. Ebû Abdurrahmân es-Sülemî’nin…

  Devamını Oku »
 • İBN-İ MUHAYRIZ

  Tâbiînden, meşhur hadîs âlimi ve veli. Künyesi Ebû Muhayrız el-Mekkî’dir. Doğum tarihi bilinmemektedir. 717 (H.99) senesinde vefat etti. Kudüs’te yaşamış…

  Devamını Oku »
 • İBN-İ KAVVAM

  Evliyânın büyüklerinden ve Şafiî mezhebi fıkıh âlimi. İsmi, Ebû Bekr bin Kavvâm bin Ali’dir. 1188 (H.584) senesinde Meşhed-i Sıffîn’de doğdu.…

  Devamını Oku »
 • İBN-İ HAFİF

  Büyük velîlerden. İsmi Muhammed bin Hafîf eş-Şîrâzî, künyesi Ebû Abdullah, lakabı İbn-i Hafîf’dir. Babası sultan idi. 889 (H.276) senesinde Şîrâz’da…

  Devamını Oku »
Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı