N

 • NURİ EFENDİ

  İstanbul’da yetişen evliyânın büyüklerinden. İsmi, Mehmed Nûri bin Seyyid Hüseyin olup, lakabı Şemseddîn’dir. Seyyid Abdülkâdir-i Geylânînin onbeşinci bâtından torunudur. 1801…

  Devamını Oku »
 • NUREDDİNZADE MÜSLİHUDDİN

  Osmanlı âlimlerinden ve büyük velîlerden. İsmi; Muslihuddîn bin Nûreddîn’dir. Nûreddînzâde diye bilinir. 1502 (H.908) senesinde Filibe’ye bağlı Anbarlı köyünde doğdu.…

  Devamını Oku »
 • Photo of NUREDDİN-İ CERRAHİ

  NUREDDİN-İ CERRAHİ

  Evliyânın büyüklerinden. İsmi Muhammed olup, babasınınki Abdullah’tır. 1671 (H.1082) senesi Rebîülevvel ayının on ikinci gecesi, Cerrah Mehmed Paşa Câmiinin karşısındaki…

  Devamını Oku »
 • NUR MUHAMMED PÜTNİ

  Evliyânın büyüklerinden. İsmi, Nûr Muhammed Pütnî olup, doğum ve vefât târihleri kat’î olarak bilinmemektedir. On yedinci asrın ortalarında vefât etti.…

  Devamını Oku »
 • Photo of NUR MUHAMMED BEDAYUNİ

  NUR MUHAMMED BEDAYUNİ

  Evliyânın büyüklerinden. İnsanları Hakk’a dâvet eden, doğru yolu gösterip hakîkî saâdete kavuşturan ve kendilerine “Silsile-i aliyye” denilen büyük âlim ve…

  Devamını Oku »
 • NİZAMEDDİN HAMUŞ

  Buhârâ’da yetişen büyük velîlerden. Hâce Alâüddîn-i Attâr hazretlerinin talebesi veSa’düddîn Kaşgârî’nin hocasıdır. İsmi, Mevlânâ Nizâmeddîn Hâmûş’tur. Doğum ve vefât târihleri…

  Devamını Oku »
 • NİZAMEDDİN EVLİYA

  Hindistan’da yetişen evliyâdan ve Çeştiyye yolunun büyüklerinden. İsmi Muhammed, babasınınki Ahmed Buhârî’dir. Lakabları; Mahbûb-i İlâhî (Allah’ın sevgilisi), Sultân-ül-Meşâyıh ve Nizâmeddîn…

  Devamını Oku »
 • NİYAZ-I MISRİ

  Evliyânın büyüklerinden. Halvetî yolunun Mısriyye kolunun şeyhidir. Adı Muhammed olup babasınınki Ali Çelebi’dir. Mahlası Niyâzî olup, uzun müddet Mısır’da kaldığı…

  Devamını Oku »
 • NİMETULLAH GEYLANİ

  Evliyânın büyüklerinden. İsmi, Ni’metullah bin Abdullah bin Muhyiddîn’dir. Abdülkâdir-i Geylânî hazretlerinin soyundandır. 1564 (H.972) senesinde Hindistan’da doğdu. 1636 (H.1046) senesinde…

  Devamını Oku »
 • Photo of NEVEVİ

  NEVEVİ

  Şâfiî âlimlerinin büyüklerinden. İsmi Yahyâ bin Şeref, lakabı Muhyiddîn, künyesi Ebû Zekeriyyâ’dır. 1233 (H.631)de Muharrem ayında, Şam’ın güneyindeki Nevâ kasabasında…

  Devamını Oku »
 • NECMEDDİN-İ KÜBRA

  Evliyânın büyüklerinden ve fıkıh, tefsîr, hadîs âlimi. Tasavvufta Kübreviyye (Zehebiyye) diye bilinen yolun mürşidi, rehberidir. İsmi Ahmed, babasınınki Ömer’dir. Künyesi…

  Devamını Oku »
 • NECCARZADE

  Anadolu’da yetişen büyük velîlerden. İsmi Mustafa Rıdâüddîn, babasınınki İbrâhim’dir. 1679 (H.1090) senesinde Şebinkarahisar’da doğdu. 1746 (H.1159) senesinde İstanbul’da vefât etti.…

  Devamını Oku »
 • Photo of NECCARZADE MUHAMMED SIDDIK

  NECCARZADE MUHAMMED SIDDIK

  Anadolu’da yetişen büyük velîlerden. 1719 (H.1131) senesinde İstanbul’da doğdu. Büyük velî Neccârzâde Mustafa Efendinin oğludur. Küçük yaşta ilim tahsiline başlayan…

  Devamını Oku »
 • Photo of NASUHİ ÜSKÜDARİ

  NASUHİ ÜSKÜDARİ

  Büyük velîlerden. On yedinci yüzyılın ikinci yarısında ve on sekizinci yüzyılın başında yaşamış olup, Halvetiyye yoluna mensuptur. Kastamonulu Şeyh Şâbân-ı…

  Devamını Oku »
 • Photo of NASR BİN ABDURREZAK

  NASR BİN ABDURREZAK

  Hanbelî mezhebi fıkıh ve hadîs âlimlerinin büyüklerinden, vâiz. İsmi, Nasr bin Abdürrezzâk bin Abdülkâdir-i Geylânî el-Bağdâdî olup, künyesi Ebû Sâlih,…

  Devamını Oku »
 • Photo of NALINCI BABA

  NALINCI BABA

  Nalıncı Baba’nın asıl adı, Muhammed Mimi Efendi’dir. Bergamalıdır. 1592’de vefat etti. Cenaze hizmetlerini bizzat padişah gördü ve onu evine defnetti.…

  Devamını Oku »
 • Photo of NAGURİ

  NAGURİ

  Hindistan ulemâ ve evliyâsının büyüklerinden. İsmi, Muhammed bin Atâ, lakabı Hamîdüddîn’dir. Nâgûrî nisbet edildi. Aslen Buhârâ’lıdır. Babası, Sultan Muizzüddîn zamânında…

  Devamını Oku »
 • Photo of NABLUSİ

  NABLUSİ

  Meşhur Osmanlı âlimi ve kerâmetler sâhibi velî. İsmi, Abdülganî bin İsmâil bin Abdülganî en-Nablüsî ed-Dımeşkî’dir. 1640 (H.1050) senesinde Şam’da doğdu.…

  Devamını Oku »
 • Photo of NABİ

  NABİ

  Osmanlı şâiri ve velî. İsmi Yûsuf’dur. Nâbî, evliyâlar ve enbiyâlar şehri olarak bilinen Rûha (Urfa) da 1642 (H.1052) senesinde doğdu.…

  Devamını Oku »
Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı