S

 • SÜVEYD SİNCARİ

  Büyük velîlerden. Şarkın büyük evliyâsı adıyla şöhret buldu. İsmi Süveyd Sincârî’dir. Nasrullah diyenler de vardır. Diyarbakır’da doğdu. Doğum târihi bilinmemektedir.…

  Devamını Oku »
 • SÜMBÜL SİNAN EFENDİ

  İstanbul’un büyük velîlerinden. İsmi Yûsuf bin Ali’dir. Dedesine Kaya Bey derlerdi. Lakabı Sinânüddîn ve Zeynüddîn’dir. Sünbül Sinân diye şöhret buldu.…

  Devamını Oku »
 • SÜMADİ

  Şam’da yetişen Şâfiî mezhebi âlimlerinden ve evliyânın büyüklerinden. Tasavvufta Kâdiriyye yoluna bağlı idi. Nesebi, Tâbiîn-i ızâmın büyüklerinden olanSaîd binCübeyr hazretlerine…

  Devamını Oku »
 • Photo of SÜLEYMAN HİLMİ TUNAHAN

  SÜLEYMAN HİLMİ TUNAHAN

  Son devir din âlim ve velîlerinden.   Adı Süleymân Hilmi, soyadı Tunahan’dır.   Babası zamânın müderrislerinden Hâfız Osman Efendidir. Soyu…

  Devamını Oku »
 • SÜFYAN-I SEVR-İ

  Büyük velîlerden. İsmi Süfyân bin Saîd bin Mesrûk, künyesi Ebû Muhammed veya Ebû Abdullahtır. 713 (H.95) senesinde Kûfe’de doğdu. 778…

  Devamını Oku »
 • SÜFYANBİN UYEYNE

  Tebe-i tâbiîni yâni Eshâb-ı kirâmı görenleri gören büyüklerden. Fıkıh, hadîs âlimi ve velîlerden. İsmi, Süfyân bin Uyeyne bin Meymûn el-Hilâlî,…

  Devamını Oku »
 • Photo of SULTAN-ÜL ULEMA

  SULTAN-ÜL ULEMA

  Mısır’daki Evliyânın büyüklerinden ve Şâfiî mezhebi fıkıh âlimi. İsmi, Abdülazîz bin Abdüsselâm, künyesi Ebû Muhammed’dir. Lakabı İzzeddîn ve Sultân-ül-Ulemâ’dır (Âlimlerin…

  Devamını Oku »
 • Photo of SULTAN-ÜL ULEMA BEHAEDDİN VELED

  SULTAN-ÜL ULEMA BEHAEDDİN VELED

  Allahü teâlânın aşkı ile dolmuş, büyük velîlerden olan Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin babası. Resûlullah efendimizin birinci halîfesi olan hazret-i Ebû Bekr-i…

  Devamını Oku »
 • SULTAN VELED

  Konya’da yetişen velîlerin büyüklerinden. Mevlânâ Celâleddîn Muhammed Rûmî’nin ortanca oğludur. 1226 (H.623) senesinde Karaman’da dünyâya geldi. Mevlânâ Celâleddîn Muhammed Rûmî…

  Devamını Oku »
 • Photo of SULTAN DİVANİ

  SULTAN DİVANİ

  Afyon’da yaşayan büyük velîlerden. İsmi Mehmed Çelebi olup, babası büyük velî Abapûş-i Velî’dir. On altıncı yüzyılda yaşamıştır. Afyon’da doğdu. Doğum…

  Devamını Oku »
 • SUFİ ALLAHYAR

  Allahü teâlânın yolunu anlatan güzel şiirleri ile meşhûr bir Türkistan evliyâsı. Özbek Türklerinin Hita kolundan olup, Buhârâlıdır. 1633 (H.1043) de…

  Devamını Oku »
 • Photo of SOMUNCU BABA

  SOMUNCU BABA

  Osmanlı Devletinin kuruluş yıllarında Anadolu’da yetişen âlim ve velîlerin büyüklerinden. “Somuncu Baba” lakabıyla tanınıp meşhûr oldu. 1349 (H.750) senesinde Kayseri’de…

  Devamını Oku »
 • SOFU BABA

  Van evliyâsından. İsmi MustafaEfendidir. Sofu Baba adıyla meşhûr oldu. Van eşrâfındanAbdullah Tüfekçibaşızâde’nin torunu olup babasının adı Abdurrahmân Efendidir. On dokuzuncu…

  Devamını Oku »
 • Photo of SİVASİ ABDÜLMECİD EFENDİ

  SİVASİ ABDÜLMECİD EFENDİ

  Osmanlı âlim ve velîlerinden. Halvetiyye yolunun Şemsiyye kolu kurucusu Şemseddîn Sivâsî (Kara Şems) hazretlerinin kardeşi Şeyh Muharrem Efendinin oğludur. İsmi…

  Devamını Oku »
 • SIRRI-Yİ SEKATİ

  Büyük ve meşhûr velîlerden. İsmi, Sırrî bin Muglis es-Sekatî, künyesi, Ebü’l-Hasen’dir. Bağdât’ta doğdu. 865 (H.251)’de Ramazan-ı şerîf ayında orada vefât…

  Devamını Oku »
 • Photo of SİRACETTİN ÖMER HALVETİ

  SİRACETTİN ÖMER HALVETİ

  Büyük velîlerden. İsmi Ömer bin Ekmelüddîn, künyesi Ebû Abdullah, lakabı Sirâcüddîn’dir. Geylan kasabalarından Labîcan’da doğdu. Doğum târihi bilinmemektedir. 1397 (H.800)…

  Devamını Oku »
 • SIBGATULLAH ARVASİ

  Osmanlı âlim ve velîlerinden. Büyük âlim ve evliyâ Seyyid Tâhâ-i Hakkârî hazretlerinin talebelerindendir. İsmi Sıbgatullah olup “Gavsü’l-Âzam”, “Gavsu Hizânî” veya…

  Devamını Oku »
 • Photo of SEYYİDET NEFİSE

  SEYYİDET NEFİSE

  Dünyâya düşkün olmaması, haramlardan çok sakınması, kerem ve cömertliği ile meşhûr hanım velîlerden. İsmi, Nefîse binti Hasan olup, hazret-i Ali’nin…

  Devamını Oku »
 • SEYYİD YAHYA EFENDİ

  İstanbul velîlerinden. İsmi, Yahyâ Efendidir. Seyyid olup soyu Peygamber efendimize ulaşır. İstanbul’da 1711 (H.1123) yılında doğdu. 1784 (H.1198) târihinde İstanbul’da…

  Devamını Oku »
 • SEYYİD VELAYET

  Anadolu’da yetişen büyük velîlerden. Sevgili Peygamberimizin mübârek soyundan olup, ismi, Seyyid Velâyet bin Seyyid İshak’tır. Silsile-i nesebi, Seyyid Muhammed Bâkır…

  Devamını Oku »
Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı