Ş

 • ŞUMEYT BİN ACLAN

  Tâbiînin büyüklerinden âlim ve velî bir zât. Hikmetli sözleri, güzel huyları ile herkesin sevgilisi olmuş bir Allah adamı. İsmi Şumeyt…

  Devamını Oku »
 • Photo of ŞİHÂBÜDDÎN-İ SÜHREVERDÎ

  ŞİHÂBÜDDÎN-İ SÜHREVERDÎ

  Evliyânın büyüklerinden ve fıkıh âlimi. İsmi Ömer, babasınınki Muhammed’dir. KünyesiEbû Abdullah’tır. Ebû Hafs veEbü’l-Kâsım Sûfî de denildi.Nesebi, soyu Ebû Bekr-i…

  Devamını Oku »
 • ŞİBLİ

  Büyük velîlerden. Adı Câfer, babasının adı Yûnus’tur. Künyesi Ebû Bekr’dir. 861 (H.247) senesinde Samarrâ’da doğdu. Bağdât’a gelip, buraya yerleşti.Cüneyd-i Bağdâdî’nin…

  Devamını Oku »
 • ŞEYH TAC

  Hindistan’ın büyük velîlerinden. Hâce Muhammed Bâkî-billah hazretlerinin en yüksek talebelerindendir. İsmi, Tâcüddîn bin Zekeriyyâ bin Sultan el-Osmânî el-Hindî en-Nakşibendî olup,…

  Devamını Oku »
 • ŞEYH ŞAMİL

  Meşhûr Kafkas kahramânı, âlim ve velî. Rusların, Kafkasya’da ortadan kaldırmak istediği İslâmiyeti, tekrar ihyâ etmek, yaymak için uğraşan, Kafkas-Rus mücâdelesinin…

  Devamını Oku »
 • Photo of ŞEYH SEYDA

  ŞEYH SEYDA

  Son asır Anadolu velîlerinden. İsmi Muhammed Saîd olup Şeyh Seydâ diye meşhûr olmuştur. Babası Şeyh Ömer Zengânî, annesi Halîme Hâtundur.…

  Devamını Oku »
 • ŞEYH NUREDDİN

  Hindistan evliyâsının tanınmışlarından. İsmi, Şeyh Nûreddîn olup, Nûr Kutb-i Âlem diye meşhûrdur. Alâül-hak’ın oğlu, mürîdi ve halîfesi Şeyh Hüsâmeddîn Mankpûrî’nin…

  Devamını Oku »
 • Photo of ŞEYH KUTBÜDDİN MÜNEVVER

  ŞEYH KUTBÜDDİN MÜNEVVER

  Sultân-ül-meşâyıh Hâce Nizâmüddîn-i Evliyâ’nın talebelerinden. İsmi, Kutbüddîn bin Burhâneddîn el-Hânsevî’dir. Hayâtı hakkında pek az bilgi vardır. Doğum târihi bilinmemektedir. 1359…

  Devamını Oku »
 • Photo of ŞEYH İBNİ NUH

  ŞEYH İBNİ NUH

  Mısır’da yetişen büyük velîlerden. Kelâm âlimi ve şâir. İsmi, Abdülgaffâr, babasınınki Ahmed’dir. Nisbeleri ed-Derevî (Ed-Devrî) el-Aksurî el-Kûsî el-Ensârî olup, künyesi…

  Devamını Oku »
 • ŞEYH İBNİ HATİB

  On üçüncü yüzyılda Yemen taraflarında yaşamış büyük velîlerden ve fıkıh âlimi. İsmi, Abdullah bin Muhammed, künyesi Ebû Muhammed’dir. Babasının hatîb…

  Devamını Oku »
 • ŞEYH HASAN

  Meşhûr velîlerden. İsmi Hasan bin Muhammed bin Behâ’dır. Alacahisar’da doğup, büyüdü. 1609 (H.1018) senesinde vefât etti. İlim tahsîlini İstanbul’da yaptı.…

  Devamını Oku »
 • ŞERİF TLEMSANİ

  Mâlikî mezhebinde, fıkıh ve kelâm ilimlerinde mütehassıs olan büyük âlimlerden, velî. İsmi, Ebû Abdullah Muhammed bin Ahmed’dir. Hazret-i Ali’ye dayanan…

  Devamını Oku »
 • ŞEREFÜDDİN AHMED BİN YAHYÂ MÜNİRİ

  Hindistan’da yaşayan evliyânın büyüklerinden. Mahdûm-ül-Mülk Bihârî diye tanınır. Lakabı, Şerefüddîn olup, nesebi, Peygamber efendimizin amcalarından Zübeyr bin Abdülmuttalib’e dayanır. Dedesi,…

  Devamını Oku »
 • ŞERAFET NEFŞAHİ

  Pakistan’da yetişen velîlerden. İsmiAhmed’dir. 1907 (H.1325) senesinde Gücerât şehri yakınlarında Sehanpâl’de doğdu. 1983 (H. 1403) senesinde vefât etti. Kabri Sehanpâl’dedir.…

  Devamını Oku »
 • ŞEMS-İ TEBRİZİ

  Konya’ya gelen büyük velîlerden. İsmi Muhammed bin Ali’dir. Tebriz’de doğdu. Doğum târihi bilinmemektedir. Şems-i Tebrîzî lakabıyla meşhûr oldu. 1247 (H.645)…

  Devamını Oku »
 • ŞEMSEDDÎN PÂNİ-PÜTÎ (HACE ŞEMSEDDİN TÜRKİ)

  Hindistan’ın büyük velîlerinden. Hidâyet semâsının güneşi, mârifet denizinin kabaran dalgası, ilim deryâsı, hayâ ve hilm, yumuşaklık hazînesi, insanların kılavuzu, ünsiyet…

  Devamını Oku »
 • ŞAKİK-İ BELHİ

  Evliyânın büyüklerindendir. Künyesi Ebû Ali olup, babasının ismi İbrâhim’dir. İbrâhim Edhem’in talebesi, Hâtim-i Esâm’ın hocasıdır. Dünyâya gönül bağlamayıp, haramlardan ve…

  Devamını Oku »
 • ŞAH-I NAKŞİBENDİ

  Evliyânın büyüklerinden ve müslümanların gözbebeği olan yüksek âlimlerden. Seyyid olup insanları Hakka dâvet eden, doğru yolu göstererek saâdete kavuşturan ve…

  Devamını Oku »
 • ŞAH-I ALA

  Hindistan’da yetişen evliyânın büyüklerinden. İsmi Abdüsselâm olup, Bürhân-ı atkıyâ Şeyh Nizâm Osmânî Çeştî Pâni-pütî hazretlerinin oğludur. Hayâ ve ilim menbaı…

  Devamını Oku »
 • ŞAH VELİYYULLAH DEHLEVİ

  Hindistan’ın büyük velîlerinden. Tefsîr, hadîs, kelâm, tasavvuf ve Hanefî mezhebi fıkıh âlimi. İsmi, Ahmed bin Abdürrahîm bin Vecîhüddîn, künyesi Ebü’l-Feyyâz,…

  Devamını Oku »
Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı