MEHMET KAYALAR

İSLAM’IN YASAKLADIĞI KÖTÜ HASLETLER

510401fe-zulme-boyun-egmeyen-kahraman-mehmed-kayalar     Bu kısım, Şeriat-ı Ahmediyenin nehye ve ahlâk-ı reddiyeye müteallik hususatını ihtiva eder.

      Şeriat-i İslâmiyenin her nevi ahlâk-ı reddiye ve bütün eşkâli ile ef’al-i küfriyenin ve bilcümle hilkat-i insaniyeye münafi çirkinliklerinin nehyi ile; âlemde teessüs edecek nizam-ı ecmelin tasvir ve tahayyülü bile, insanlığı en ulvî âlemlerin şahikalarına iletmeğe kâfidir…

Din-i îslâmın  ve zât-ı   Muhammediyeleri  (s.a.v) en yüksek bir surette kâinatı ve âlemleri kaplayan nuranî cesametiyle pek ulvî ihtişamiyle nazarlarda hayalen olsun tecessüm edebilmesi için şeriat-i Ahmediyenin nehy ettiği ahlâk-ı reddiye ve küfriyeyi saymak yerinde olur.

 

 

 • Evvelen: Küfür bütün efrad ve envaı ile merdud olduğu  gibi,
 • İbadetde Allahü Teâlâ hazretlerine şerik ittihaz etmek,
 • Hâlik-ı Zül-Celâlin evâmir ve nevahisine fısk ile isyanda bulunmak,
 • Nefsin hevasına tâbi olmak,
 • Amelini insanlar görsün için riya sureti ile yapmak,
 • Kibir, kin, inad, ucb (amelini beğenmek ile başkasına kendini tafdil) da bulunmak,
 •  Hased etmek (başkasında görülen nimetin zevalini temenni ederek en aşağılık bir derekeye sukut etmek)
 • Şematet suretiyle (bağırıp çağırmak, yaygara koparmakla) halkı musibetlere davet etmek…
 • Adavet, tehevvür, su-i zan, fal ve teşe’ümde bulunmak,
 • Buhl (cimrilik), şuh ve taktirde bulunmak, (nafakaları üzerine lâzım olanların nafakalarını kesip tazyik etmek)
 • İsraf, tebzir, (meşru olmayan dünya malı sevgisi) tembellik, batalet, herhangi bir emirde acele etmek,
 • Gılzat-ı kalb (katı kalblilik), fezazat (huşunet tab’an bed-huy olmak), küstahlık etmek,
 •  Kıllet-i haya sahibi olmak, (hayasız olmak)
 • Cez’ etmek (telâşlanmak),
 • Küfran-ı nimetde bulunmak,
 •  Cehudda bulunmak (bilerek inkâr) (Ya­hu­dilere cehud denmesi; Risalet-i Muhammediyeyi bil­dik­leri halde inkârlarındandır)..
 • Saht etmek (büyüklerin nefsanî hisle küçüklere kızması),
 •  Gazab, hiddet, ulemaya buğz ve adavet etmek,
 •  Gelmesi melhuz olan gazabdan, tehlikeden zarardan emin olmak,
 •  Gaib olan, fevt olan umur-u dünyaya teessüfde bulunmak,
 •  Emr-i dinde zaaf göstermek, hafiflik etmek,
 •  İnad ve mükâberede bu­lunmak (hasmının kelâmının hakkaniyetini bildiği halde inaden inkâr etmek),
 • Kendini bü­yük görmek, kibir satmak, azamet göstermek) ,
 •  Temerrüd, tama’, hırs ve şerre meyyal olmak,
 • Meâsıde  (günahlarda)  ısrar etmek,
 •  Bâtıl yolunda gazab göstermek,
 • Din gayretinden başka yolda hamiyet göstermek (kavmiyyet ırkçılık gibi) ,
 •  Rahmet-i İlâhîden ümit kesmek (bedbin olmak,
 • Zâlim ve fâsıklara tarafdar olmak, muhabbet sureti göstermek,
 •  Allahü Teâlânın salih kullarına buğz etmek…

LİSANDAN SÂDIR OLAN AFATLAR ( Kİ  ÇOKTUR )

 EZCÜMLE:

 

 • Nemime (söz taşıma), koğuculuk, başkasının sırrını ifşa,
 • Başkalarını güldürmek için maskaralık etmek,
 •  Başkası ile alay ve istihza etmek,
 •  Karşısındakileri küçük görmek hafife almak,   
 •   karşısındakine ehemmiyet vermemek,
 •  Lanet okumak,
 •  Söğüp saymak, ayıp ve kabih tâbirler kullanmak,
 •  Taan ve teşni’de bulunmak,
 •  Bir kimsenin nesebini ta’n etmek ( falan  kavmden,  falan  milletten diyerek ta’yib etmek )
 •  Husumetde inad etmek,
 •  Lisan ile nifakda bulunmak,
 •  Kötülere şefaat etmek,
 •  Münkiri emr etmek, ma’rufu nehyetmek,
 •  Gılzet ile kelâm etmek,
 •  Ünf ve şiddet göstermek,
 •  Dilenmek,
 •  İnsanların ayıplarını söylemek,
 •  Zâlimlere dua etmek,
 •  Mescidlerde dünya kelâmı etmek,
 • Başkalarına lâkablar takmak,
 •  Allahü Teâlânın isminden gayri ile yemin etmek,
 •  Doğru için olsa bile çok çok yemin etmek,
 •  Dost ve kardeşinin özrünü red etmek,
 • Tâbi ile metbû arasını bozmak,
 • Amir ile memur arasına kundak sokmak,
 •  Karı ile koca arasını bozmak,
 •  Şehadeti ketm etmek, yalancı şahitlik etmek,
 •  Namuslu kadınların ırz ve namusunu töhmet altında bulunduracak söz söylemek,
 •  Ölülere söğmek veya kötülemek, salâtine söğmek ve onların salâhları için duayı terk etmek,
 •  İlmi gizlemek,
 •  Allahü Teâlâ ve Resulü üzerine taammüden yalan söylemek,
 •  Fuhşa mülâzemetde bulunmak,
 •  Bir kimseye eza verecek surette ilhah ile sual sormak,
 •  Verdiği sadaka veya hayr ile bir kimseyi minnet altında bırakmak,
 •  Halk’a küfran-ı nimet; Halika küfran-ı nimeti müstelzim olduğunu bilmemek,
 •  Emr-i bil ma’ruf  nehy-i anil münkeri terk etmek,
 •  Başkasının gıybetini yapmak,
 •  Nakz-ı ahd etmek  (sözünü yerine getirmeme),
 •  Hulf-ü va’d etmek,  (sözden dönme)
 • Hıyanet, mekir, hile, hud’a ve fitne ika’ etmek,
 • Katil yapmak,
 •  İntihar etmek,
 •  Fi’l-i zina ve fi’l-i livatada bulunmak,
 •  Başkasının malını kendine temlik etmek, veyahut müstahak olmayana, emvalini temlik etmek,
 • Yetimlerin malına el sürmek, hukukuna dokunmak, vakfedilen emvale dokunmak,
 •  Gıben-i fahiş ve ihtikârda (karaborsada) bulunmak,
 • Evlâdının terbiye ve hukukunu ziyaa uğratmak,
 •  Yabancı kadınları mes etmek,
 •  Erkekler; kendilerini kadınlara benzetmek ve kadınlar; kendilerini erkeklere benzetmek,
 • Çok yemek yemek,
 •  İftira ve bühtanda bulunmak,
 • Riyakârlık etmek,
 •  Temellük göstermek, tecessüsde bulunmak,
 • Başkasının evine izinsiz girmek,
 • Lehv ve lu’biyatda ( günah olan oyun ve eğlencede )bulunmak, vesaire gibi.

 

Bu kadar terhibat ve tahzirat ile ins ve cinni, esfeli derekâta sukutden kurtarıp her nevi menhiyattan terhib ve tahzir suretiyle onlara felah ve saadet yollarını açarak özledikleri, hayâl ettikleri, ecmel nizamı te’sis ile, hüsran içinde hayatı, ebedî bir zindana çevirmekden kurtarıp âhirette faideli, dünyada maddî ve manevî ve bilcümle içtimaî buhranların cümlesine paydos dedirtecek olan bu ulvî nidanın, bu necib da’vetin sahibinin hakikaten Enbiyanın en efdal ve hâtemi olduğu hakkalyakin anlaşılmış olur..

 

MEHMED KAYALAR

 

Etiketler

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı