evliya

 • KIRK HADİS ŞERHİPhoto of Yirmiikinci Hadis Ölümden Hoşlanmamak

  Yirmiikinci Hadis Ölümden Hoşlanmamak

     . “Hz. İmam Sadık (a.s) şöyle buyuruyor: “Birisi Ebuzer’e şöyle dedi: “Ey Ebuzer! Bizlere ne olmuş ki ölümden tiksiniyoruz?”…

  Devamını Oku »
 • EPhoto of ESKİCİ MEHMED DEDE

  ESKİCİ MEHMED DEDE

  Anadolu velîlerinden. On altıncı yüzyılın sonunda ve on yedinci yüzyılın başında yaşamıştır. Pamuklu bez ticâretiyle meşgûl olduğu için Eskici Mehmed…

  Devamını Oku »
 • ABDURRAHİM ARVASİ

  Osmanlılar zamânında Anadolu’da yetişen velîlerden. Seyyid Abdullah Arvâsî hazretlerinin oğludur. Hazret-i Hüseyin soyundan olup seyyiddir. Nesebi, Abdurrahîm bin Abdullah bin…

  Devamını Oku »
 • APhoto of ABDULVAHİD-İ LAHORİ

  ABDULVAHİD-İ LAHORİ

  Hindistan’daki evliyânın büyüklerinden. İsmi Abdülvâhid’dir. Lahor şehrinden olduğu için Lâhorî nisbet edildi. Doğum ve vefât târihleri bilinmemektedir. Evliyânın gözbebeği İmâm-ı…

  Devamını Oku »
 • APhoto of ABDULVAHİD BİN ZEYD

  ABDULVAHİD BİN ZEYD

  Meşhûr hadîs, fıkıh âlimi ve evliyânın büyüklerinden. Tebe-i tâbiînden olup, Basra’da yaşamıştır. Künyesi Ebû Beşr el-Basrî’dir. Doğum ve vefât târihleri…

  Devamını Oku »
 • APhoto of ABDULMECİD ŞİRVANİ

  ABDULMECİD ŞİRVANİ

  Evliyânın büyüklerinden. Şirvan’da doğdu. Doğum târihi belli değildir. Künyesi Ebü’l-Mehamid, lakabı, Nurullah’dır. Babası Şeyh Veliyyüddîn Şirvan bölgesinin en büyük velîsi…

  Devamını Oku »
 • APhoto of ABDULLATİF KUDSİ

  ABDULLATİF KUDSİ

  Evliyânın büyüklerinden. İsmi Abdüllatîf bin Abdurrahmân bin Ahmed bin Gânim el-Hazreci el-Ensârî el-Kudsî’dir. İbn-i Gânim ve İbn-i Benâne diye meşhur…

  Devamını Oku »
 • APhoto of ABDULLAH-I İSFEHANİ

  ABDULLAH-I İSFEHANİ

  İsfehan’da yetişen evliyânın büyüklerinden ve meşhûrlarından. Ebü’l-Abbâs-ı Mürsî’nin üç büyük talebesinden biridir. İsmi, Abdullah bin Şemseddîn Muhammed bin Eymen en-Nûrî…

  Devamını Oku »
 • ABDULLAH-I İLAHİ

  Anadolu evliyâsının büyüklerinden. Şah-ı Nakşibend Behâeddîn-i Buhârî hazretlerinin yolunu Buhârâ’da Ubeydullah-i Ahrâr’dan alarak Anadolu’ya ilk olarak getirip yayan âlim. Germiyanoğulları…

  Devamını Oku »
 • APhoto of ABDULLAH-I ENSARİ

  ABDULLAH-I ENSARİ

  Evliyânın meşhûrlarından ve Hanbelî mezhebinin büyük fıkıh âlimlerinden. İsmi Abdullah bin Muhammed bin Ali el-Ensârî el-Hirevî’dir. Künyesi Ebû İsmâil olup…

  Devamını Oku »
 • APhoto of ABDULLAH-I DEHLEVİ

  ABDULLAH-I DEHLEVİ

  Hindistan evliyâsından. Silsile-i aliyye denilen büyüklerden olup, seyyiddir. 1745 (H. 1158)’te Hindistan’ın Pencab şehrinde doğdu. 1824 (H. 1240) senesinde Delhi’de…

  Devamını Oku »
 • APhoto of ABDULLAH YAFİİ

  ABDULLAH YAFİİ

  On dördüncü asırda Yemen’de yetişen Şâfiî mezhebi fıkıh âlimlerinden ve evliyâdan. İsmi, Abdullah bin Es’ad bin Ali bin Süleymân bin…

  Devamını Oku »
 • APhoto of ABDULLAH ŞEMDİNİ

  ABDULLAH ŞEMDİNİ

  Anadolu’da yetişen büyük velîlerden. Kendilerine Silsile-i aliyye adı verilen büyük âlim ve velîler silsilesinin otuzuncusudur. Bu diyârda Nakşibendî, Müceddidî, Hâlidî…

  Devamını Oku »
 • APhoto of ABDULLAH MENUFİ

  ABDULLAH MENUFİ

  Evliyânın meşhûrlarından. Usûl, tefsîr, nahiv ve Mâlikî mezhebi fıkıh âlimlerinden. İsmi Abdullah bin Muhammed’dir. Aslen Mağribli, Kuzeybatı Afrikalı olduğu için…

  Devamını Oku »
 • APhoto of ABDULLAH HERATİ

  ABDULLAH HERATİ

  Bağdâd’da yetişen büyük velîlerden. Ubeydullah Hayderî diye de bilinir. Büyük velî Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî hazretlerinin ilk hilâfet verdiği talebesidir. Doğum…

  Devamını Oku »
 • APhoto of ABDULLAH HAYDERİ

  ABDULLAH HAYDERİ

  Bağdâd’da yetişen büyük velîlerden. Ubeydullah Hayderî diye de bilinir. Büyük velî Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî hazretlerinin ilk hilâfet verdiği talebesidir. Doğum…

  Devamını Oku »
 • APhoto of ABDULLAH EL ACEMİ

  ABDULLAH EL ACEMİ

  Evliyânın büyüklerinden. İsmi, Şeyh Abdullah el-Acemî’dir. Doğum târihi bilinmemektedir. Haleb civârında Bire yakınındaki Kefertaşe köyünde ikâmet ederdi. Bağ-bahçe ile uğraşır,…

  Devamını Oku »
 • APhoto of ABDULLAH BİN ZEYD

  ABDULLAH BİN ZEYD

  Tâbiîn devri velîlerinden. İsmi, Abdullah bin Zeyd bin Amr el-Cevmî, künyesi Ebû Kilâbe’dir. Basra’da doğdu. Doğum târihi bilinmemektedir. 722 (H.104)…

  Devamını Oku »
 • APhoto of ABDULLAH BİN VEHB

  ABDULLAH BİN VEHB

  Mısır’da yetişen âlim ve velîlerden. İsmi Abdullah bin Vehb el-Fihrî, künyesi Ebû Muhammed’dir. 742 (H.125) senesinde doğdu. 812 (H.197) senesinde…

  Devamını Oku »
 • APhoto of ABDULLAH BİN MÜBAREK

  ABDULLAH BİN MÜBAREK

  Tebe-i tâbiînin büyüklerinden. İsmi Abdullah ibni Mübârek bin Vâdıh Hanzalî Temîmî; künyesi, Ebû Abdurrahmân’dır. Hadîs, fıkıh âlimi, mücâhid ve zâhid…

  Devamını Oku »
Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı